trwa inicjalizacja, prosze czekac...tutaj

   
  Koło Terenowe Krajowego Związku Emerytów i Rencistów przy Zakładzie Karnym w Nysie
  Aktualności (newsy)
 


Informacja

 dotycząca planowanego pobytu rekreacyjnego w m. Rowy.


Informuję, że po przeanalizowaniu ofert nadesłanych przez ośrodki wczasowe, wyłoniono najkorzystniejszą ofertę przedstawioną przez Ośrodek Wczasowy „Słowińska Perła” w Rowach woj. pomorskie.

Proponowany termin naszego pobytu to 01 - 13.09.2020 r.

Cena pełnej odpłatności za pobyt tj. wyżywienie /3 posiłki w tym śniadanie i kolacja w formie bufetu/ oraz transport naszej grupy wynosi  1200 zł.

Wzorem lat ubiegłych będziemy starali się, aby dofinansować nasz pobyt ze środków funduszu socjalnego. Wysokość dofinansowania dla osób uprawnionych do świadczeń z funduszu socjalnego uzależniona będzie od ilości chętnych i podamy ją państwu po całkowitym zamknięciu listy uczestników.

Zaliczki będą zbierane w dniu  04.05.2020 roku podczas comiesięcznego zabrania Zarządu Koła. Po tym terminie lista uczestników zostanie zamknięta. Pozostałą /pełną/ kwotę zbierzemy od Państwa w m-cu sierpniu. Wynika to ze wstępnych umów jakie zawarliśmy z właścicielem Ośrodka.

Dokonanie pierwszej wpłaty zaliczki w wysokości 200 zł będzie równoznaczne z zadeklarowaniem uczestnictwa. Po zamknięciu listy chętnych nastąpi podpisanie oficjalnej umowy z właścicielem Ośrodka Wczasowego.

Ze względów na ograniczoną liczbę miejsc, obowiązuje kolejność zgłoszeń.
W przypadku dużej liczby zgłoszeń sporządzona zostanie lista rezerwowa.

Wszelkie pytania dotyczące pobytu prosimy kierować do organizatora pobytu, przewodniczącego Koła Terenowego nr 2 przy ZK Nysa – Oddział w Prudniku kol.  Zbigniewa Bolibrzuch                      tel:   572 902 267


ZAPRASZAMY.

 

~~~~~~~~~~~~

Od dnia 20 października 2018 r. weszła w życie Uchwała Rady Miejskiej w Nysie, w wyniku której wprowadzona zostaje nowa ulga dla pasażerów powyżej 60 roku życia.

Zgodnie z Uchwałą każda osoba, która ukończyła 60 rok życia
ma prawo podróżować komunikacją miejską w niedziele i święta bezpłatnie. Osoba uprawniona do bezpłatnych przejazdów musi posiadać przy sobie ważny dowód tożsamości.

Ponadto pasażerowie powyżej 60 roku życia mają prawo nabyć tańszy bilet 6-miesięczny.

~~~~~~~~~~~~~~~~

W dniach od 5 do 7 września 2017 r. odbyło się posiedzenie
Zarządu Głównego KZEiRSW, w trakcie którego Dyrektor Biura Emerytalnego SW zapoznał nas ze stanem realizacji tzw. ustawy dezubekizacyjnej. Obniżenie rent i emerytur w naszej Służbie dotknęło 1486 osób, w tym 1041 osób pobierających renty rodzinne.
Poniżej przedstawiamy informację dotyczącą zasad obliczania świadczeń w oparciu  o w/w Ustawę. Zasady odwołania się od decyzji i dalszym postępowaniu prawnym w takich przypadkach znajdują się na stronie Federacji Stowarzyszeń SM RP
www.fssm.pl

Informacja

Zgodnie z ustawą z dnia 18.02.1994 r. o zaopatrzeniu emerytalnym funkcjonariuszy Policji, Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencji Wywiadu, Służby Kontrwywiadu Wojskowego, Służby Wywiadu Wojskowego, Centralnego Biura Antykorupcyjnego, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Państwowej Straży Pożarnej i Służby Więziennej oraz ich rodzin (Dz. U. z 2016 r. poz. 708 z późno zm.) od dnia 1.10.2017 r. ponownie ustala się wysokość świadczenia według zasad określonych
w ustawie funkcjonariuszowi, który pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa.
Za służbę na rzecz totalitarnego państwa uznaje się służbę
od dnia 22.07.1944 r. do dnia 31.07.1990 r. w cywilnych i wojskowych instytucjach i formacjach wskazanych wart. 13b ustawy.
Podstawą do ponownego ustalenia wysokości świadczenia jest informacja sporządzona przez Instytut Parnięci Narodowej - Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu.

Emerytura:

1. Zgodnie z art. 15c ustawy  w przypadku osoby, która pełniła służbę
     na rzecz totalitarnego państwa która pozostawała w służbie przed dniem          2.01.1999 r. emerytura wynosi:

   - 0% podstawy wymiaru - za każdy rok służby na rzecz totalitarnego                            państwa,                                                
   - 2,6 % podstawy wymiaru - za każdy rok służby lub okresów                                        równorzędnych ze służbą
    - przepisy art. 15 ust. I ustawy stosuje się odpowiednio.

2. Przy ponownym ustalaniu wysokości emerytury okresy, o których mowa           powyżej, ustala się z uwzględnieniem pełnych miesięcy.
3. Emerytury nie podwyższa się o 15% podstawy wymiaru z tytułu                         inwalidztwa pozostającego w związku ze służbą.
4. Emerytury nie podwyższa się zgodnie z art. 15 ust. 2 i 3 ustawy (służba            w szczególnych warunkach), jeżeli okoliczności uzasadniające                             podwyższenie wystąpiły w związku z pełnieniem służby na rzecz                         totalitarnego państwa.
5. Emerytowi można doliczyć do wysługi emerytalnej przypadające po                  zwolnieniu ze służby okresy zatrudnienia lub opłacania składek na                    ubezpieczenie emerytalne i rentowe na zasadach określonych wart. 14               ustawy.
6. Wysokość emerytury nie może być wyższa niż miesięczna kwota                         przeciętnej emerytury wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznej,         która od dnia 1.03.2017 r. wynosi 2 069,02 zł.
7. Jeżeli emerytura ustalona na zasadach określonych powyżej jest niższa od         kwoty najniższej emerytury w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                    17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń                          Społecznych, wysokość emerytury zostanie podwyższona do kwoty                     najniższej emerytury, która od dnia 1.03.2017 r. wynosi 1 000,00 zł.

Renta inwalidzka:

1. Zgodnie z art. 22a ustawy funkcjonariuszowi, który pełnił służbę na rzecz        totalitarnego państwa rentę inwalidzką zmniejsza się o 10% podstawy               wymiaru za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa.
2. Okresy służby, o której mowa powyżej, ustala się z uwzględnieniem                   pełnych miesięcy.
3. Wysokość renty inwalidzkiej nie może być wyższa niż miesięczna kwota             przeciętnej renty wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych,               która od dnia 1.03.2017 r. wynosi l 510,71 zł.
4. Jeżeli renta ustalona na zasadach określonych w pkt. I jest niższa od kwoty       najniższej renty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 17.12.1998 r.                 o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, wysokość         renty zostanie podwyższona do kwoty najniższej renty według orzeczonej         grupy inwalidzkiej.
5. Jeżeli funkcjonariusz pełnił służbę na rzecz totalitarnego państwa i został        zwolniony ze służby przed dniem 1.08.1990 r., rentę inwalidzką wypłaca się      w kwocie najniższej renty w rozumieniu ustawy z dnia 17.12.1998 r.                   o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych według             orzeczonej grupy inwalidzkiej, która od dnia 1.03.2017 r. wynosi:

          - I i II grupa inwalidzka - 1 000,00 zł,
          - III grupa inwalidzka - 750,00 zł.

Renta rodzinna:

1. Zgodnie z art. 24a ustawy w przypadku renty rodzinnej przysługującej            po osobie, która pełniła służbę na rzecz totalitarnego państwa i która                pozostawała w służbie przed dniem 2.01.1999 r., renta rodzinna                          przysługuje na zasadach określonych wart. 24, z zastrzeżeniem, iż                      wysokość renty rodzinnej ustala się na podstawie świadczenia, które                  przysługiwało lub przysługiwałoby zmarłemu z uwzględnieniem przepisów      art. 15c lub art. 22a.
2. W razie śmierci albo zaginięcia funkcjonariusza, który pełnił służbę na             rzecz totalitarnego państwa, rentę rodzinną wymierza się od renty                     inwalidzkiej I grupy, jaka przysługiwałaby temu funkcjonariuszowi                 w dniu śmierci albo zaginięcia, zmniejszoną o 10%  podstawy wymiaru              za każdy rok służby na rzecz totalitarnego państwa.
3. Rentę rodzinną po zmarłym emerycie lub renciście, który pełnił służbę              na rzecz totalitarnego państwa wymierza się od kwoty świadczenia, które        przysługiwało zmarłemu, jednakże od kwoty nie niższej niż kwota renty          inwalidzkiej II grupy, która przysługiwałaby zmarłemu z uwzględnieniem        ponownego ustalenia wysokości świadczenia zmarłego na zasadach                    określonych w ustawie (patrz wyjaśnienie dot. emerytury i renty                        inwalidzkiej). Przeliczenie dotyczy również renty inwalidzkiej II grupy,            która przysługiwałaby zmarłemu.
4. Wysokość renty rodzinnej nie może być wyższa niż miesięczna kwota                 przeciętnej renty rodzinnej wypłaconej przez Zakład Ubezpieczeń                     Społecznych, która od dnia 1.03.2017 r. wynosi l 747,19 zł.
5. Jeżeli renta ustalona na zasadach określonych powyżej jest niższa                      od kwoty najniższej renty w rozumieniu przepisów ustawy z dnia                      17.12.1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń                           Społecznych, wysokość renty zostanie podwyższona do kwoty najniższej           renty rodzinnej, która od dnia 1.03.2017 r. wynosi l 000,00 zł.
6. Renta rodzinna przyznana po osobie zwolnionej ze służby przed dniem            1.08.1990 r., której przysługiwała renta inwalidzka i która pełniła służbę           na rzecz totalitarnego państwa, wymierza się od kwoty najniższej renty             inwalidzkiej wynoszącej od dnia 1.03.2017 r. 1 000,00 zł.
7. Biuro Emerytalne Służby Więziennej dokona wyboru korzystniejszego            świadczenia zmarłego, stanowiącego podstawę obliczenia renty rodzinnej.


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

29 kwietnia 2016 r. dokonano uroczystego otwarcia przebudowanej kuchni więziennej, oraz restauracji - pub "Bieszczadzka" , która powstała w  miejscu dawnego Kasyna SW. Restauracja po remoncie prezentuje się okazale, a nowa załoga serwuje smaczne posiłki. Ważne dla nas jest to, że funkcjonariusze oraz emeryci i renciści SW mają zniżki na obiady. Zapraszamy wszystkich do odwiedzenia tego lokalu.Więcej informacji i zdjęć z tego wydarzenia znajdziecie na stronie :
 https://sw.gov.pl/pl/okregowy-inspektorat-sluzby-wieziennej-opole/zaklad-karny-nysa/news,39766,efekt-dziesiecioletniej.html


~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~


W Muzeum Powiatowym w Nysie z udziałem Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej w Opolu ppłk. Leszka Czereby odbyła się uroczysta odprawa funkcjonariuszy Zakładu Karnego w Nysie połączona z otwarciem wystawy pt. "Twórczość zza krat".

Na zaproszenie gospodarza spotkania Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk. Mirosława Rasławskiego i Dyrektora Powiatowego Muzeum w Nysie Edwarda Hałajko w uroczystościach udział wzięli także: przedstawiciele władz samorządu lokalnego, współpracujących formacji mundurowych oraz instytucji: Starosta Powiatu Nyskiego Cz. Biłobran z zastępcą P. Wozniakiem, reprezentujący Burmistrza Nysy Sekretarz Gminy M. Czepil, Przewodniczący Rady Powiatu P. Nakonieczny,  Komendant Powiatowy Policji w Nysie kom. P. Smoleń, Komendant Państwowej Straży Pożarnej w Nysie bryg. A. Kuśmierski, prezes Sądu Rejonowego w Nysie B. Madejczyk, Prokurator Rejonowy w Nysie
S. Biegun, liczna grupa dyrektorów kierujących jednostkami penitencjarnymi okręgu opolskiego. W uroczystościach udział wzięli także Dyrektor Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej "Carpatia" w Rzeszowie W. Białorucki wraz z R. Gancarzyk, kierownik oddziału w Nysie PPP-M "Pomet" Wronki R. Siwczak, Dyrektor Centrum Kształcenia Ustawicznego T. Syposz, a także przewodniczący Koła Emerytów st. chor. w st. spocz. W. Gonerski. Wśród zaproszonych gości nie zabrakło też emerytowanych dyrektorów, którzy kierowali w przeszłości nyską jednostką:
ppłk w st. spocz. A. Przybyłowskiego oraz płk w st. spocz. M. Jaszczę.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Z  przyjemnością  informuję,  że  nasz  kolega 
 Cezary  Pryga  - Prezes  Nyskiej  Formacji  Obronno  Taktycznej,  został  laureatem  XIX  edycji  Trytona  Nyskiego !  
Nominowany  po  raz  piąty  do  nagrody  za  szczególne  osiągnięcia  na  rzecz  Gminy  Nysa,  instruktor  sztuk  walki  okazał  się  najlepszy  spośród  pięciu  tegorocznych  nominowanych.  Serdecznie  gratulujemy.~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

W dniach 14 - 18 września 2015 r. odbyło się posiedzenie
Zarządu Głównego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, na którym omawiano istotne dla pracy Związku sprawy. Jednym z punktów obrad była prezentacja Kół Terenowych, oraz wręczenie odznaczeń i wyróżnień. Z naszego okręgu zostali wyróżnieni odznaką "Zasłużony dla Związku"  :  
Dyrektor Okręgowy SW pani płk Lidia Olejnik,
oraz Dyrektor AŚ Opole ppłk Roman Proch. 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Uroczysta odprawa z okazji święta Służby Więziennej

17 lutego 2015 r. w naszej jednostce odbyły się uroczystości związane z obchodzonym w dniu 8 lutego świętem Służby Więziennej.
Po raz pierwszy z udziałem pocztu sztandarowego Zakładu Karnego w Nysie. Uroczystości rozpoczęły się mszą św., którą w więziennej kaplicy w intencji wszystkich funkcjonariuszy i ich rodzin odprawił kapelan ks Lotar Rostek. Następnie w Klubie SW odbyła się uroczysta odprawa.
Na zaproszenie dyrektora Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosława Rasławskiego w uroczystościach udział wzięli przedstawiciele władz samorządu lokalnego, współpracujących formacji mundurowych, instytucji , oraz organizacji związkowych i emerytów.
W czasie swojego wystąpienia płk M.Rasławski przedstawił krótki rys historyczny o genezie powstania Służby Więziennej nierozerwalnie związanej z odrodzeniem się państwowości polskiej po okresie zaborów. Następnie kierownik działu kadr
mjr B. Warzycha-Zając odczytała listę funkcjonariuszy, którzy zostali odznaczeni przez Ministra Sprawiedliwości 13 lutego br.
na uroczystościach okręgowych w Kluczborku. W czasie odprawy siedmioro funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stopnie służbowe. Doceniając właściwe wywiązywanie się z powierzonych obowiązków służbowych dyrektor jednostki wyróżnił
31 funkcjonariuszy i pracowników cywilnych.
W galerii można obejrzeć zdjęcia z tej uroczystości.

 

I Mistrzostwa Służby Więziennej w szachach

31 stycznia 2015 r. na terenie Centralnego Ośrodka
Szkolenia Służby Więziennej w Kaliszu odbyły się I Mistrzostwa Służby Więziennej w szachach. W Mistrzostwach uczestniczyło
26 zawodników z 14 jednostek organizacyjnych Służby Więziennej . Okręg Opolski reprezentowało 7 zawodników, wśród których byli nasi koledzy z Koła Emerytów i Rencistów SW przy ZK w Nysie  tj.
  Kloc Wiesław  i  Szczepanik Kazimierz.

Ponadto Okręg Opolski reprezentowali :

Kornacki  Leszek        - ZK  Nysa
Grabowiecki Tadeusz  - ZK Nysa
Klimiec  Andrzej          - AŚ Kędzierzyn  Koźle
Panek   Adrian              - ZK Strzelce  Opolskie
Wolski  Marcin              - ZK Strzelce  Opolskie

Wyniki zawodów przedstawiały się następująco :


Klasyfikacja indywidualna :

I miejsce   - Marcin Matusiak              ZK Cieszyn
II miejsce  -Adam Łukasik                   ZK Siedlce
III miejsce - Lesław Kornacki              ZK Nysa
IV miejsce  - Kazimierz  Szczepanik    ZK Nysa
XI miejsce  - Wiesław  Kloc                   ZK Nysa
XIV miejsce - Tadeusz Grabowiecki     ZK Nysa

Klasyfikacja drużynowa :

I miejsce – OISW Opole
II miejsce – OISW Katowice
III miejsce – OISW Poznań

Gratulujemy wyników i życzymy dalszych sukcesów


 

 50 lat Zakładu Karnego w Nysie


W piątek 3 października 2014r. Zakład Karny w Nysie obchodził uroczystość  50 –lecia jego powstania. Z tej okazji nastąpiło nadanie sztandaru jednostce. Uroczystość zaszczycili swoją obecnością: Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Wojciech Węgrzyn i Zastępca Dyrektora Generalnego Służby Więziennej
płk Jacek Kitliński,
 Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Lidia Olejnik, parlamentarzyści: Brygida Kolenda-Łabuś, Rajmund Miller, Starosta Powiatu Nyskiego Adam Fujarczuk, Burmistrz Nysy Jolanta Barska, Ordynariusz Diecezji Opolskiej
ks. biskup Andrzej Czaja, Naczelny Kapelan Więziennictwa
ks. dr prałat Paweł Wojtas

 

W uroczystości uczestniczyli również pozostali fundatorzy sztandaru: przedstawiciele Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy i Pracowników Więziennictwa, Stowarzyszenia Oficerów Więziennictwa, Koła Terenowego Krajowego Związku Emerytów i Rencistów Służby Więziennej, Podkarpackiej Instytucji Gospodarki Budżetowej ,,Carpatia”
oraz Z.P.H.U. ,,Alsecco”. 

 Wraz z załogą nyskiej jednostki akt nadania i wręczenie sztandaru obserwowali funkcjonariusze zaprzyjaźnionego Zakładu Karnego
w Přibram (Republika Czeska), reprezentanci władz wojewódzkich, dyrektorzy okręgowi Służby Więziennej z Wrocławia, Katowic
i Krakowa, jak również dyrektorzy z sąsiednich jednostek penitencjarnych oraz inni licznie zgromadzeni goście.

Uroczystość rozpoczęła Msza Święta w Bazylice Mniejszej, której przewodniczyli: Biskup Diecezji Opolskiej ks. Andrzej Czaja
oraz Naczelny Kapelan Więziennictwa ks. dr Paweł Wojtas.
W czasie jej trwania w asyście pocztów sztandarowych: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu, Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Funkcjonariuszy
i Pracowników Więziennictwa, Komendy Powiatowej Policji w Nysie oraz Komendy Straży Pożarnej w Nysie, nastąpiło poświęcenie sztandaru dla Zakładu Karnego w Nysie.

Dalsza część uroczystości kontynuowana była na placu przed bazyliką. Po złożeniu meldunku Podsekretarzowi Stanu, odegraniu hymnu państwowego przez Orkiestrę z Domu Kultury
w Otmuchowie, Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Rasławski przywitał przybyłych gości oraz przedstawił krótki zarys historyczny nyskiego zakładu karnego. Następnie Przewodniczący Komitetu Ufundowania Sztandaru mjr Tomasz Pyra odczytał Akt wręczenia sztandaru Zakładowi Karnemu w Nysie. W dalszej części uroczystości odbyła się ceremonia wbijania gwoździ honorowych. Następnie Przewodniczący Komitetu dokonał przekazania sztandaru Podsekretarzowi Stanu Panu Wojciechowi Węgrzynowi, z którego rąk sztandar odebrał Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie
płk Mirosław Rasławski, który przekazał go następnie pocztowi sztandarowemu nyskiej jednostki.

Ważną częścią ceremonii było wręczenie odznaczeń resortowych. Złotą odznakę „Za zasługi w pracy penitencjarnej” uhonorowano: ppłk w st. spocz. Albina Przybyłowskiego, por. w st. spocz. Zdzisława Gołosa oraz Jerzego Drewnickiego. Odznakę Semper Paratus
za obywatelską postawę otrzymał mł. chor. Grzegorz Brząkala. Część oficjalną zakończył koncert Orkiestry dętej z Domu Kultury
w Otmuchowie.
Po uroczystości odbyło się spotkanie integracyjne funkcjonariuszy
i emerytów Zakładu Karnego w Nysie. W miłej atmosferze wspomnieniom i opowieściom nie było końca.

W galerii można obejrzeć zdjęcia z tej uroczystości.

 

 
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
W  dniach  9-11  września 2014r. odbyło  się  posiedzenie  
Zarządu  Głównego  Krajowego  Związku  Emerytów i Rencistów Służby Więziennej,  na  którym omówiono istotne sprawy dla pracy  Związku. Jednym  z  punktów  obrad  była  prezentacja  Kół  Terenowych  z  ZK  w  Nysie i ZK  Łupków.   Nasz  Dyrektor, płk Mirosław  Rasławski  został  wyróżniony  odznaką    „Zasłużony dla Związku”  oraz pamiątkowym  medalem . 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 Dyrektor Generalny Służby Więziennej  gen Jacek Włodarski
podpisał porozumienie z Kwatermistrzem Wojska Polskiego, że nasi emeryci mogą korzystać z wczasów w ośrodkach wojskowych w takiej samej cenie, jaka jest podana w ofercie "MON - DLA EMERYTÓW WOJSKOWYCH",
szczegóły:  
www.rewita.pl
 
  

 
W dniu 18 lutego br. w Katowicach podpisano Porozumienie
pomiędzy  Zarządem Okręgowym NSZZFiPW a Zarządem Głównym KZEiR SW. Strony  ustaliły, że członkowie naszego Związku oraz ich rodziny uprawnione do  korzystania z funduszu socjalnego emerytów
i rencistów SW  (Rozporządzenie MS z 31.08.2006 z późn. zmianami
z 19.05.2008r.) będą  mogły korzystać z 7% rabatu od obowiązującej stawki w danym czasie.  Warunkiem skorzystania z rabatu, oprócz
innych dokumentów, jest ważna  legitymacja członkowska Koła Terenowego KZEiR SW  

                                                      ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Święto Służby Więziennej w okręgu opolskim

12 lutego 2014r. w Muzeum w Nysie z okazji Święta Służby Więziennej odbyła się uroczystość z udziałem pocztów sztandarowych: Okręgowego Inspektoratu Służby Więziennej w Opolu oraz Zarządu Okręgowego NSZZFiPW
w Opolu, związana z nadaniem odznaczeń państwowych
i resortowych najbardziej zasłużonym oraz awansów
na wyższy stopień służbowy.

Gospodarzami obchodów byli: Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Lidia Olejnik i Dyrektor
Zakładu Karnego w Nysie płk Mirosław Rasławski.

Przedstawicielami parlamentu oraz wojewódzkich władz państwowych byli: Poseł na Sejm RP, członek sejmowej Komisji Sprawiedliwości
i Praw Człowieka Brygida Kolenda – Łabuś, Wojewoda Opolski Ryszard Wilczyński, Członek
Zarządu Województwa Opolskiego Antoni Konopka.

W uroczystości udział wzięli również przedstawiciele
sądownictwa i prokuratury z Opola
i Nysy, szefowie zaprzyjaźnionych formacji mundurowych
i wojska z Opola i Nysy, władze samorządowe z Nysy, reprezentanci współpracujących z opolską Służbą Więzienną instytucji, organizacji, przedsiębiorstw, emerytowani i czynni funkcjonariusze oraz pracownicy jednostek organizacyjnych Służby Więziennej okręgu opolskiego.

Przedstawicielem Służby Więziennej okręgu katowickiego
był Dyrektor Okręgowy płk Mirosław Gawron. Władze
duchowne reprezentowali: Dziekan Dekanatu Nyskiego
ks. prałat Mikołaj Mróz oraz Kapelan Diecezjalny Służby Więziennej w Opolu ks. prałat Tadeusz Słocki.
Przedstawicielem organizacji związkowej był
Wiceprzewodniczący Zarządu Okręgowego NSZZFiPW
w Opolu mjr Zdzisław Wierzbicki.

W trakcie Święta Służby Więziennej okręgu
opolskiego Wojewoda
Opolski Ryszard Wilczyński wręczył nadawane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Medale
za Długoletnią Służbę
- 5 funkcjonariuszom w służbie czynnej oraz 1 emerytowanemu funkcjonariuszowi. Odznaki
Za zasługi w pracy penitencjarnej nadano 26 f-szom oraz osobom spoza służby: dr hab. Irenie Mudreckiej i sędzi Alicji Suchińskiej – Piwko. Awans na wyższy stopień służbowy otrzymało 71 funkcjonariuszy.

Uroczystość stała się okazją do wręczenia odznak Semper Paratus trzem funkcjonariuszom Zakładu Karnego
w Kluczborku za dokonanie czynu świadczącego
o szczególnej odwadze i bohaterstwie. Postawa kpr. Marka Bareta, kpr. Krzysztofa Jedlińskiego i kpr. Rafała Wyrębek,
którzy będąc świadkami wypadku zachowali opanowanie i profesjonalizm w działaniu, prowadząc akcję ratunkową i zabezpieczając miejsce zdarzenia, do czasu przybycia służb ratowniczych, stanowi wzór godny polecenia i naśladowania. Dlatego też Dyrektor Generalny Służby Więziennej podjął 
decyzję o ich wyróżnieniu.

W trakcie akademii Dyrektor Zakładu Karnego w Nysie
płk Mirosław Rasławski przedstawił genezę Święta Służby Więziennej w 95. rocznicę powstania podwalin naszej
formacji.
Wręczył także list z podziękowaniem mł. kpt. Marcionowi Lichoniowi, funkcjonariuszowi Państwowej Straży Pożarnej w Nysie. W imieniu funkcjonariuszy za awans oraz docenienie ciężkiej pracy i codziennych starań podziękował Zastępca Dyrektora Zakładu Karnego w Nysie ppłk Jan Pietrzyk.

Podczas uroczystości odczytany został list Podsekretarza Stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości Stanisława Chmielewskiego, w którym złożył życzenia funkcjonariuszom i pracownikom opolskiego okręgu – Praca, z którą codziennie się Państwo zmagacie nie jest łatwa, ani bezpieczna. Owocuje jednak wymiernymi efektami w postaci porządku społecznego oraz poczucia bezpieczeństwa obywateli – podkreślał w swoich słowach Wiceminister Sprawiedliwości.

Zwracając się do obecnych podczas akademii, Dyrektor Okręgowy Służby Więziennej w Opolu płk Lidia Olejnik podziękowała kadrze więziennej okręgu opolskiego za pracę, nierzadko pełną trudnych zadań i wymagającą niełatwych decyzji, życząc przy tym dalszej wytrwałości, zdrowia
i pomyślności.
Poprosiła również funkcjonariuszy i pracowników
o przekazanie tych życzeń ich najbliższym.

Działania opolskiej Służby Więziennej doceniała w swojej przemowie Poseł na Sejm RP Brygida Kolenda – Łabuś,
która podkreślała pracę więziennictwa nad zapewnieniem
osadzonym godnych warunków bytowych oraz traktowanie
osób pozbawionych wolności z poszanowaniem ich praw.

Wojewoda Opolski
Ryszard Wilczyński wielokrotnie
podkreślał, że Służba
Więzienna jest formacją,
o której zazwyczaj bardzo mało
się słyszy – Tak naprawdę przypominamy sobie o funkcjonariuszach zakładów karnych i aresztów śledczych,
kiedy dochodzi do medialnego szumu przy okazji jakiegoś absurdu lub zdarzenia, które nie powinno mieć miejsca. Na kanwie jednego wydarzenia
padają wtedy niesprawiedliwe określenia i zarzuty kierowane
do funkcjonariuszy, których praca jest niedoceniana
 ,
stwierdził Wojewoda, - Kiedy słyszę o takich sytuacjach,
jakie stają się pożywką mediów w ostatnim czasie, mam świadomość, jak jeszcze wiele pracy jest do zrobienia
.

Gratulacje z okazji Święta Służby Więziennej przekazał
również Starosta Nyski Adam Fujarczuk, który na przykładzie współpracy z Zakładem Karnym w Nysie podkreślał bardzo
dobre doświadczenia w kontaktach z więzienną kadrą.

Podsumowaniem uroczystości był koncert dzieci i nauczycieli Państwowej Szkoły Muzycznej I i II stopnia im. Witolda Lutosławskiego w Nysie, który zapowiedziała Wicedyrektor Beata Toczek. Swój talent i umiejętności muzyczne przedstawili: Kornelia Toczek i Magdalena Brailovska (nauczyciel: Anna Jabłońska); Aleksandra Janusz (nauczyciel: Renata Gajownik, fortepian: Elżbieta Gorączko – Krawiec); Szymon Warzecha (nauczyciel: Marcin Kowalski, fortepian: Elżbieta Gorączko – Krawiec); Jan Magierowski i Michał Rząsa (nauczyciel:
Bogusława Kos); zespół perkusyjny Drums-Drums w składzie: Paulina Ochrymczuk, Miłosz Moskal, Mateusz Oszywa i Adam Jarząbek (nauczyciel: Urszula Przywara). Występ uczniów, którym akompaniowali nauczyciele, spotkał się z bardzo 
ciepłym przyjęciem gości i funkcjonariuszy uczestniczących
w akademii.

ppor. Katarzyna Idziorek
rzecznik prasowy Dyrektora Okręgowego Służby Więziennej
w Opolu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

W dniu 9 lutego 2014 r. po raz pierwszy w historii odbyła się
uroczysta zmiana posterunku honorowego przed Grobem Nieznanego Żołnierza przez funkcjonariuszy Służby Więziennej.
Wieńce złożyły liczne delegacje. Kwiaty od  KZEiR SW składali przedstawiciele naszego Związku z Przewodniczącym
Zarządu Głównego Januszem Kwietniem.


 

 

 
 


Dodaj komentarz do tej strony:
Twoje imię:
Twój adres email:
Twoja wiadomość:

 
  Naszą stronę odwiedziło 36897 osób  
 
=> Chcesz darmową stronę ? Kliknij tutaj! <=